V-Strom 1000 - MY 2014-2019

v-strom-2014-22st1-garmin.jpg